Rudraksha List

Rudraksha 2 Mukhi / Tw

INR 3000.00 3100.00

Rudraksha 3 Mukhi / Th

INR 1000.00 1100.00

Rudraksha 7 Mukhi / Se

INR 1000.00 1100.00

Rudraksha 8 Mukhi / Ei

INR 8000.00 8100.00

Rudraksha 9 Mukhi / Ni

INR 9000.00 9200.00

Rudraksha 10 Mukhi / T

INR 8000.00 8100.00

Rudraksha 11 Mukhi / E

INR 11000.00 11500.00

Rudraksha 12 Mukhi / T

INR 12000.00 12500.00